E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 9, septembrie 2008
DE CE un ortodox NU poate fi ecumenist?
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

1. Creştinii ortodocşi mărturisesc în Crez că sunt fii ai unei Singure Biserici Ortodoxe - cea Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească, al cărei singur Cap este Hristos Dumnezeu-Omul. Nu pot fi alte "credinţe" mântuitoare căci numai Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Nu pot fi două sau mai multe "biserici surori" precum nu sunt mai mulţi hristoşi, căci numai Unul Hristos S-a răstignit pe Cruce. Aşadar orice religie, cult, "consiliu ecumenic" sau "biserică" din afara Ortodoxiei sunt socotite de către Sfinţii Părinţi drept erezii; iar ereziile nu sunt biserică şi nici nu pot fi în veac biserici ale mîntuirii.

2. Ecumenismul, prin dorin-ţa sa de a strânge laolaltă toate religiile lumii, îl pune pe Hristos alături de ceilalţi dumnezei ai celorlalte (ne)credinţe. Prin "reconciliere" şi "toleranţă", ecumenismul ignoră Sfânta Cruce, huleşte fecioria Maicii Domnului şi neagă făţiş Sfânta Treime, împotrivindu-se prin aceasta apostoleştilor cuvinte care mărturisesc că în Ortodoxie este doar un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Botez (Efeseni 4:5).

3. Ecumenismul înşeală pe ortodocşi chemându-i să se roage, sau să facă slujbe religioase, sau să se împărtăşească împreună cu netrebnicii eretici şi păgâni, ridicîndu-se astfel împotriva celor Şapte Soboare a Toată Lumea la care Sfinţii Părinţi au rânduit pentru veşnicie Sfintele Canoane ce mărturisesc: "Episcopul, sau preotul, sau diaconul care numai s-a rugat cu ereticii - să se afurisească, iar dacă le-a îngăduit ereticilor să lucreze ceva ca şi clerici, să se caterisească." (Canonul 45 al Sfinţilor Părinţi)

4. Ecumenismul, prin întemeierea "Consiliului Ecumenic al Bisericilor", doreşte să înghită în chip viclean Biserica lui Hristos, prin chemarea Ortodoxiei la falsa unire cu mincinoasele "biserici" apostate, religii păgâne şi culte eretice; ecumenismul împacă făţarnic toate "dumnezeirile" şi cutează să amestece în acest sincretism chiar învăţătura ortodoxă despre Hristos. Prin aceste înşelări, C.E.B. doreşte să se impună lumii ca o nouă "biserică" supra-naţională, supra-confesională şi universală, spre a înlocui în conştiinţa ortodocşilor adevărata Biserică şi adevărata învăţătură a lui Hristos.

5. Ecumenismul nesocoteş-te şi desfiinţează Sfintele Taine ale Bisericii zicînd că şi catolicii, monofiziţii, armenii, copţii, protestanţii au aceleaşi "taine" ca şi ortodocşii. Fraţilor, numai în Biserica Ortodoxă lucrează Duhul Sfînt pentru că numai Ortodoxia a păstrat învăţătura lui Hristos neschimbată şi are neruptă continuitatea Harului dăruit Sfinţilor Apostoli la Cincizecime. Numai la ortodocşi vine de înviere Sfînta Lumină la Ierusalim, numai în Ortodoxie sunt sfinţi cu sfinte moaşte.

6. Ecumenismul înşeală pe ortodocşi, zicându-le prin "teoria ramurilor" că fiecare credinţă, orice religie sau cult au aceeaşi rădăcină şi toate deţin o părticică de adevăr, iar prin unirea tuturor în ecumenism se va obţine "adevărata credinţă" cu adevărul "reîntregit". Aceasta ar însemna că Hristos nu este singurul Dumnezeu, nu întrupează tot Adevă-rul şi că Biserica întemeiată de El nu poate călăuzi sufletul omului botezat la sfinţenie, la mântuire, la viaţa veşnică în Împărăţia Cerurilor.

7. Ecumenismul trădează Ortodoxia voind s-o atragă într-o unire cu credinţele pe care Sfânta Biserică le-a osândit acum sute de ani. Ortodocşii primind ecumenismul, alunecă încet în rele pogorăminte în care învăţăturile ortodoxe suferă schimbare - răstălmăcirea învăţăturilor de credinţă, cenzurarea Sfintelor Scripturi, schimbarea sfintelor slujbe şi rânduielilor bisericeşti, pentru a nu "supăra" celelalte credinţe apostate, eretice şi păgâne din "Consiliul Ecumenic".

8. Ecumenismul vorbeşte despre o libertate fără de Cruce, propovăduieşte o "iubire" fără dreptatea sfintelor porunci, plănuieşte unirea credinţelor în diversitatea dumnezeilor. Ecumenismul este o globalizare religioasă ce nu vede omul drept chip al lui Hristos, de aceea când vorbeşte despre Hristos, ecumenismul îl înfăţişează în chip tainic pe Antihrist.

9. Venirea ecumenismului a fost proorocită de Sfinţii Apostoli: "Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sînt înfieraţi în cugetul lor." (1 Timotei 4:1) Ecumenismul nu arată celor din afara Bisericii Ortodoxe calea către adevărata pocăinţă, nu cheamă neortodcşii la Sfântul Botez cel în numele Sfintei Treimi, ci îi întăreşte pe eretici şi păgâni a rămîne în necredin-ţa şi răzvrătirea lor, amăgindu-i că ar fi şi ei "biserici" şi că ar avea parte de mântuire.

10. Ecumenismul, prin ereticele sale învăţături privind unirea "inter-religioasă" şi credinţa într-un "dumnezeu universal", arată asemănare cu gândirea şi lucrarea masoneriei. În fapt, amândouă îmbrăţişează căderile umanismului, prin care se pregăteşte împărăţia şi ridicarea templului lui Antihrist; au aceiaşi conducători ce luptă pe dinlăuntru Biserica - prin depărtarea turmei lui Hristos de Adevărul credinţei , - iar pe dinafară ecumeniştii rup porţile Bisericii spre amestecarea ortodocşilor cu toţi nebotezaţii, cu schismaticii, cu ereticii şi păgânii.

11. Prin "iubirea" tolerantă faţă de "minorităţile sexuale" (sodomiţi, gomorence, transexuali) şi a impunerii preoţiei femeilor, ecumenismul se ridică împotriva rînduielilor Sfinţilor Apostoli, împotriva învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, împotriva a toată Ortodoxia. Aceasta este adevărata "înfrăţire", aşa arată răzvrătirea pătimaşă cu care ecumenismul loveşte împotriva dragostei răstignite a lui Hristos.

12. Această erezie ce şade în spatele unirii tuturor credinţelor eretice - ecumenismul - se doreşte a fi crezut drept "biserică" deasupra "bisericilor", cult peste toate cultele, religia religiilor, arătându-se a fi de fapt noua religie ce va sluji în noul templu din apropiata împărăţia a lui Antihrist. Ecumenismul prin lucrările sale este antiortodox, antibisericesc şi apostatic, pregătind venirea lui Antihrist. Iar amăgitorii care luptă dinlăuntru Biserica Ortodoxă sunt "ortodocşii" ecumenişti care se împotrivesc învăţăturilor Sfinţilor Apostoli şi predaniilor Sfinţilor Părinţi, căci "Cei ce sunt în Biserica lui Hristos aparţin adevărului, iar câţi nu aparţin adevărului, nu sunt nici în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos".

Din "Sfătuire duhovnicească în douăsprezece capete, unde se arată de ce un ortodox nu poate fi ecumenist", alcătuire a

ieromonahului Vasilisc HRISTEA

Comentarii

2010-07-01 03:02:55
dan

Şi ce ve-ţi fi dacă nu creştini în unitate. sau cum traduceţi în fapte trăire pe care ecteniile de la Sfânta Liturgjie le mărturisesc. Apropo de tradus Crezul Nicenian în Greacă mărtiriseşte împotriva sobornicismului vostru de ruşi. Sau aâi vrea cu Moscova da să să mai pice şi la voi câte ceva, vai vouă morminte spoite, nici pe voi nu vă mântuiţi dar nici pe alţi nu-i lăsaţi. Vi se potriveşte ca şi o mănuşă zcala "Stalin şi poporul rus fericirea ne-au adus". Dar moşul meu zicea " de şi-ar fi păstrat-o". La fel şi voi ţineţivă învăţătutrile mai pe acasă.

2010-07-14 14:58:21
denis turbuhan

buna ce faceti

2010-07-17 02:11:36
larisa verdes

Va multumim si va rugam sa dezrobiti Lumina si pe mai departe.Continuati lupta pentru itronarea Adevarului nostru crestin.Slava lui Dumnezeu pentru toate!

2010-07-23 08:55:24
Ion

Vai ție Dane că nici nu vorbești în duhul Adevărului, dar încă mai și distorsionezi realitatea. Deci află că sintagma din Crezul Nicean la care te-ai referit (și care probabil stă la baza articolului de mai sus), „Καθολικὴν Ἐκκλησίαν.” (gr.) sau „Cathólicam Ecclésiam.” (lat.), are același sens în toate limbile Bisericii. „Καθολικός” înseamnă universal, a toată lumea, ecumenic (adică, SOBORNICESC, verifică în DEX). Dar ecumenic (și nu ecumenist, este diferență) în sensul adevărat al cuvântului, nu în sensul sincretismului cu tot felul de eretici și/sau păgâni. Ar trebui, apropo, să știi că „biserica catolică” nu poate în nici un fel numită „Καθολικὴν” pentru că, după cum mărturisesc Sf. Părinți, ea este doar o adunătură de eretici. Or, „Καθολικὴν” (Catholikin) este una singură Biserică - Biserica Ortodoxă, despre ea se spune în Crez - „Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.” sau latinește „Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.”. Verifică de trei ori înainte de a spune ceva. Dumnezeu să te lumineze.

2012-12-01 17:59:14
jyu

ISUS CRISTOS eDOMNUL.v-as sugera cu respect sa urmariti transformarile prin care atrecut biserica ortodoxa din anul 1 D.C. si pana in 2012(prezent)apoi mai ganditi-va daca mai e aceeasi.cred ca sfantul IOAN GURA de AUR ar suferi un soc daca ar vedea azi "fata" bisericii ortodoxe

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.