E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 4, aprilie 2008
Ortodoxia este adevărata cunoaştere şi cinstire a lui Dumnezeu
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

nerli 200

Ce este Ortodoxia? Ortodoxia este adevărata cunoaştere şi cinstire a lui Dumnezeu; Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh şi în Adevăr; Ortodoxia este proslăvirea omului de către Dumnezeu, prin harul Preasfântului Duh, dăruit omului. Duhul este slava creştinilor. Unde nu este Duh, acolo nu există Ortodoxie.

Nu există Ortodoxie nici în învăţăturile şi filozofările omeneşti, stăpânite de intelectul mincinos şi înşelător, rod al căderii. Ortodoxia este învăţătura Sfântului Duh, dată omului de la Dumnezeu spre mântuire. Unde nu este Ortodoxie, acolo nu este nici mântuire. Oricine va voi să se mântuiască, mai întâi de toate trebuie să se ţină de credinţa sobornicească; iar cine n-o va păzi întreagă şi fără de prihană, acela va pieri în veci (Simbolul de credinţă al Sfântului Atanasie cel Mare).

Pentru a păstra în siguranţă acest zălog al nostru, astăzi (este vorba de prima duminca a Postului Mare - n. red.) Sfânta Biserică enumeră public, în auzul tuturor, acele învăţături scornite şi răspândite de satana care defăimează lucrarea mântuirii noastre şi ne-o răpesc. Biserica demască aceste învăţături ca pe nişte lupi înfricoşători, ca pe nişte şerpi veninoşi, ca pe nişte hoţi şi ucigaşi. Prin urmare, păzindu-ne de toate acestea şi scoţându-i din prăpastia pierzaniei pe cei înşelaţi de acestea, Biserica predă anatemei acele învăţături şi pe cei ce le urmează cu îndărătnicie.

Cuvântul anatemă însea-mnă îndepărtare, lepădare (blestemul lui Dumnezeu). Atunci când Biserica predă anatemei o învăţătură oarecare, înseamnă că această învăţătură conţine hulă asupra Duhului Sfânt. Aşadar, pentru mântuire, aceasta trebuie să fie respinsă şi îndepărtată, tot aşa cum otrava este ţinută departe de hrană. Atunci când o persoană este predată anatemei, înseamnă că şi-a însuşit învăţătura hulitoare în mod irevocabil, lipsindu-se de mântuire.

Toate învăţăturile omeneşti, cuprinzând propria cugetare inspirată din intelectul înşelător, din înţelepciunea trupească strecurate cu viclenie în învăţătura despre Dumnezeu, descoperită de Dumnezeu, pricinuiesc moartea veşnică. Cugetarea omenească inclusă în învăţătura credinţei creştine se numeşte erezie, iar urmarea acestei învăţături - reacredinţă...

"Feriţi-vă de eresurile cele împotrivitoare lui Dumnezeu - zice Sfântul Ignatie Teoforul, - deoarece prin însăşi natura lor, acestea sunt născociri diavoleşti ale şarpelui plin de toată răutatea". Cel mai mare păcat al duhurilor necurate este ura nestăvilită faţă de Dumnezeu, exprimată printr-o straşnică şi neîncetată hulire a Lui.

Erezia este o armă de temut în mâinile diavolilor! Prin erezii aceştia au dus la pierzare popoare întregi; răpindu-le pe neobservate creştinismul, înlocuindu-l cu o doctrină blasfemiatoare, atribuindu-i acestei ucigătoare învăţături titlul de creştinism reformat, veritabil, purificat (catolicismul, protestantismul, toate sectele etc.). Erezia este un păcat săvârşit în special de către intelect. Acest păcat, fiind acceptat cu mintea, se transmite duhului, se răspândeşte în tot trupul, pângărindu-l în întregime. Păcatul acesta trece neobservat şi pare de neînţeles pentru cei care nu cunosc îndeajuns creştinismul. Iată de ce, în mrejele sale cad cu atâta uşurinţă: naivitatea, necunoştinţa, mărturi-sirea superficială şi nepăsătoare a credinţei creştine.

Într-o perioadă au fost atinşi de erezie chiar şi unii cuvioşi ai lui Dumnezeu, precum sfinţii Ioanichie cel Mare, Gherasim de la Iordan şi alţii. Dacă aceşti sfinţi bărbaţi, care-şi duceau viaţa având numai şi numai grijă de mântuire, n-au cunoscut deîndată hula mascată împotriva lui Dumnezeu, ce vom zice de cei ce-şi petrec viaţa cufundaţi în grijile lumeşti, având o cunoaştere cu totul neîndestulătoare despre credinţă? Cum vor recunoaşte ei erezia aducătoare de moarte, când aceasta apare sub masca înţelepciunii, a cucerniciei şi a sfinţeniei? Iată din ce cauză comunităţi întregi şi noroade s-au plecat cu atâta uşurinţă sub jugul ereziei. Din aceeaşi cauză devine foarte anevoioasă întoarcerea de la erezie la dreapta credinţă, cu mult mai grea decât întoarcerea din necredinţă şi din idolatrie.

Erezia, fiind un păcat de moarte, se vindecă uşor şi hotărât, ca păcat al minţii, prin predarea ei sinceră, din toată inima, anatemei. Sfântul Ioan Scărarul a spus: Sfânta Biserică Sobornicească îi primeşte pe eretici, atunci când ei predau anatemei cu sinceritate erezia lor (Cuvânt 15, cap. 49) şi îndată îi învredniceşte de Sfintele Taine.

Predarea ereziei anatemei este o doctorie prin care sufletul se eliberează pe deplin şi definitiv de erezie. Fără această vindecare a ereziei, otrava hulei împotriva lui Dumnezeu rămâne în duhul omenesc şi nu încetează să-l clatine cu nedumeriri şi îndoieli pricinuite de compătimirea nedezrădăcinată faţă de erezie; rămân gânduri ce se ridică împotriva cunoştinţei de Dumnezeu (II Cor. 10, 5), făcând anevoioasă mântuirea pentru cel posedat de ele, posedat de legăturile nesupunerii şi împotrivirii faţă de Hristos, pentru cel ce se află în părtăşie cu satana.

Biserica vesteşte: Cei ce şi-au predat cugetul lor în ascultare faţă de descoperirea dumnezeiască, slujind-o pre ea, pre aceştia să-i fericim şi să-i lăudăm; iar celor ce se împotrivesc adevărului, dacă nu s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu, Carele aşteaptă întoarcerea şi căinţa lor, de n-au voit să urmeze sfintelor Scripturi şi Tradiţiei Bisericii Soborniceşti, să fie caterisiţi şi anatemisiţi!

Celor ce tăgăduiesc existenţa lui Dumnezeu şi susţin că această lume are existenţa de la sine şi că toate se săvârşesc fără pronia dumnezeiască, aşa ca din întâmplare: anatema!

Celor ce spun că Dumnezeu nu este Duh, ci materie, şi celor ce nu-L recunosc ca Sfânt, Atotmilostiv, Preaînţelept, At-otştiutor, rostind alte asemenea hule: anatema!

Celor ce îndrăznesc să spună că Fiul lui Dumnezeu nu este de-o fiinţă şi egal în cinstire cu Tatăl, şi cu Duhul Sfânt; care nu mărturisesc că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt un singur Dumnezeu: anatema!

Celor ce îndrăznesc să spună că pentru mântuirea şi curăţirea noastră de păcate nu sunt de trebuinţă venirea în lume după trup a Fiului lui Dumnezeu, patimile Lui cele de bunăvoie, moartea şi Învierea Lui: anatema!

Celor ce nu primesc răscumpărarea noastră prin har, propovăduită de Evanghelie, ca singurul mijloc de îndreptare a noastră înaintea lui Dumnezeu: anatema!

Celor ce cutează să spună că Preacurata Fecioară Maria nu a fost mai înainte de naştere, întru naştere şi după naştere fecioară: anatema!

Celor ce nu cred că Sfântul Duh i-a înţelepţit pe prooroci şi pe apostoli şi a binevestit nouă prin ei adevărata cale de mântuire, prin atâtea minuni, şi că Duhul sălăşluieşte acum în inimile adevăraţilor şi drepţilor creştini, povăţuindu-i la tot adevărul: anatema!

Celor ce nu recunosc nemurirea sufletului, sfârşitul acestui veac, Judecata ce va să fie, răsplata cerească pentru faptele cele bune şi osânda veşnică pentru păcate: anatema!
Celor ce tăgăduiesc Tainele Sfintei Biserici a lui Hristos: anatema!

Celor ce tăgăduiesc Soboarele Sfinţilor Părinţi şi cele predanisite de către dânşii, în conglăsuire cu descoperirea dumnezeiască, şi păzite cu sfinţenie de către Biserica Ortodoxă şi Sobornicească: anatema!

Adevărul dumnezeiesc S-a întrupat, ca prin Sine să ne mântuiască pre noi, cei morţi ca urmare a primirii şi însuşirii a ucigătoarei minciuni. De veţi petrece voi întru cuvântul meu, cu adevărat ucenici ai mei sunteţi - grăieşte El - Şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va slobozi pre voi (Ioan 8, 31-32). Numai cel ce rămâne credincios învăţăturii lui Hristos, respinge cu hotărâre şi totdeauna va respinge toate învăţăturile ce au fost, sunt şi vor fi născocite de duhurile necurate şi de oamenii căzuţi, vrăjmaşi ai învăţăturii lui Hristos, ai înţelepciunii dumnezeieşti, ce ne-a lăsat legământ să păstrăm unitatea şi deplinătatea lor, numai acela poate să rămână credincios învăţăturii lui Hristos. Învăţătura de Dumnezeu descoperită se păstrează în toată plinătatea ei numai şi numai în sânul Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Amin!

Sfântul Ierarh Ignatie (Brianceaninov)
Din Cuvântul la Duminica Biruinţei Ortodoxiei

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.